Διαγωνισμός του ΣΕΔ RE-BATTERY «Ανακυκλώνω και κερδίζω 2019» – Όροι Συμμετοχής

Στα πλαίσια της αναγνώρισης της αξίας και της σπουδαιότητας της συμβολής των επαγγελματιών που συνεργάζονται μαζί του, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ορθή διαχείριση του αποβλήτου των μπαταριών μολύβδου, το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ReBattery Α.Ε.», προκηρύσσει διαγωνισμό, με βραβείο χιλίων (1000,00) ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί κατόπιν κλήρωσης σε ένα από τα συνεργαζόμενα με το ΣΕΔ σημεία συλλογής  τα οποία θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

 

Όροι συμμετοχής

 1. Σε ποιους απευθύνεται:

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων /σημείων συλλογής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (συνεργεία, αντιπροσωπείες, διαλυτήρια αυτοκινήτων, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες που συγκεντρώνουν και παραδίδουν σε νόμιμα αδειοδοτημένους συλλέκτες συσσωρευτές).

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Απευθύνεται στο σύνολο των σημείων συλλογής με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση ως προς την ανακύκλωση του συγκεκριμένου απόβλητου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αρκεί η συμπλήρωση στην ειδική φόρμα συμμετοχής, που τηρείται στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας, την ημερομηνία εντύπου, τον κωδικό Συλλέκτη και των εξαψήφιων αριθμών των Εντύπων Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (Ε.Α.Ε.Α.) που έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν έως τη λήξη του διαγωνισμού, από τον αδειοδοτημένο συλλέκτη κατά την παράδοση του αποβλήτου των συσσωρευτών. Η συμπλήρωση γίνεται με τα εταιρικά στοιχεία του συμμετέχοντος, τη διεύθυνση επιχείρησης, το επάγγελμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση (mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις/ σημεία συλλογής καλούνται να συμπληρώσουν τους κωδικούς και την ημερομηνία των εντύπων που έχουν παραλάβει κατά την παράδοση αποβλήτου στους συμβεβλημένους με το ΣΕΔ  αδειοδοτημένους Συλλέκτες από έναρξη λειτουργίας του ΣΕΔ Re-Battery το 2011 έως τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στο διαγωνισμό.
 2. Η εγκυρότητα της συμμετοχής γίνεται με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας συμμετοχής που συνοδεύει το διαγωνισμό και την ορθή υποβολή της εγγραφής. Σε περίπτωση ελλιπούς ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 3. Διάρκεια διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει την 1/2/2019 και θα ολοκληρωθεί την 25/4/2019 και ώρα 24:00. Την ημερομηνία αυτή, μετά την πάροδο της ανωτέρω ώρας θα κλείσει η ειδική φόρμα επικοινωνίας και δεν θα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή.
 4. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται: (α) οι υπάλληλοι της διοργανώτριας και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών (β) οι μέτοχοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της διοργανώτριας και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
 5. Οποιαδήποτε τροποποίησή των όρων της παρούσας ισχύει από την δημοσίευση της ιστοσελίδας.
 6. Ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί την 31/5/2019 παρουσία συμβεβλημένων με τη διοργανώτρια Εισαγωγείς ή εκπροσώπων αυτών. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση του προγράμματος Number Generator και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (βάση δεδομένων). Τα στοιχεία του νικητή και του επιλαχόντα θα αναρτηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας (www.re-battery.gr) αμέσως και θα παραμείνουν αναρτημένα έως τις 01/07/2019. Η σχετική επιταγή θα αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής με ευθύνη και δαπάνες της διοργανώτριας, εντός προθεσμίας 31 ημερών από την κλήρωση. Στην περίπτωση που τα στοιχεία της διεύθυνσης που έχουν συμπληρωθεί στο δελτίο συμμετοχής δεν είναι ορθά η διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την παράδοση της επιταγής η οποία θα αποσταλεί στον επιλαχόντα.
 7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής από τους συμμετέχοντες.
 8. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα (α) ονοματεπώνυμο, (β) ηλεκτρονική διεύθυνση (email), (γ) αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση επιχείρησης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού και θα καταστραφούν αμέσως μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αποστολή του βραβείου στον νικητή. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@re-battery.gr της διοργανώτριας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και του Νικητή ή/και Επιλαχόντα δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων θα είναι μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 10. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 11. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τις κ. Λίγγου Ορσαλία και Παπαδοπούλου Ζωή αρμόδιοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας στο τηλέφωνο 210-5575075 και ώρες από 8:30π.μ. έως 15:30μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες.
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο