Οδηγίες & θεσμικό πλαίσιο

H Re-Battery A.E. θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου τον παρόντα ηλεκτρονικό «χώρο» όπου παρατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες και το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζουν, επηρεάζουν και διαμορφώνουν την λειτουργία και την καθημερινότητα όλων των εμπλεκομένων στον «Κύκλο της μπαταρίας». Εδώ μπορείτε να βρείτε (και να «κατεβάσετε») όλη τη σχετική Νομοθεσία αλλά και ΟΔΗΓΙΕΣ νομικού και θεσμικού περιεχομένου που καταχωρούνται σε έγγραφα και αποφάσεις των αρμόδιων Δημοσίων Αρχών.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • EOAN Αρ. πρωτ. 4230/18.10.2023.Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό του «υπόχρεου παραγωγού» του ν. 4819/2021.
 • 2023_10_18_ΕΟΑΝ_4237  Υποχρέωση εναρμόνισης διαγωνισμών και συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με την νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1542 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2023 σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ.
 • ΕΟΑΝ Αρ. πρωτ. 6122/10.12.2021 «Ενημέρωση των παραγωγών οχημάτων σχετικά με το θέμα των ενσωματωμένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών».
 • ΕΟΑΝ Αρ. πρωτ. 3039/14.07.2023 «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαχείριση συσσωρευτών Li-ion και NiMH».
 • ΥΑ 151639_2023 (ΦΕΚ 3270_Β 17_05_2023) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 357484_2022 Διαχείριση συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης. English version: 357484_2022.
 • ΦΕΚ 5584/1-11-2022 «Καθορισμός των λεπτομερειών για τον έλεγχο επικίνδυνων αποβλήτων με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς αυτών»
 • Νόμος 4843/2021 (ΦΕΚ 193/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης  και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των  Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών  αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την  ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς  και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
 • Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-07-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
 • Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/08-11-2017) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής» (ΦΕΚ 24Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23-06-2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4530/2018.
 • Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. [Έχει καταργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του δυνάμει του αρθ. 93 παρ. 1 του ν. 4819/2021, εκτός του άρθρου 26. Το δε Κεφάλαιο Ε’ του ν. 2939/2001 καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4819/2021, η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα]
 • Νόμος 1741/1987 (ΦΕΚ 225Α/21-12-1987) με θέμα την «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)…»,  η υπ’ αριθμ. 71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 … ADR» (ΦΕΚ 821Β), όπως εκάστοτε ισχύει, και η υπ’ αριθμ. Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495/16.07.2015) Υπουργική Απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την Τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4042/2012, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον ν. 4819/2021.
 • ΠΔ 177/2014 (ΦΕΚ 280Α/31-12-2014) «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
 • ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α_31-7-2008).
 • ΠΔ 405/1996 (ΦΕΚ 272Α/16-12-1996) «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 177/2014 (ΦΕΚ 280Α/2014) Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
 • ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651 (ΦΕΚ B’ 4382/22-9-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών – τροποποίηση της υπ’ αρ. 41624/2057/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ “σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ” και 2008/103/ΕΚ “για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά”, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’1625).
 • ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651/2021 (ΦΕΚ Β’ 4382/22-9-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – τροποποίηση της υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β’ 1184) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.» (Β’ 1184).»
 • ΚΥΑ Γ5/145078/2021 (ΦΕΚ Β’3202/2021) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής.»
 • ΚΥΑ 194135/2021 (ΦΕΚ 3407Β/28-07-21) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης».
 • KYA Αριθμ. Οικ. 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037Β/13.07.2017)  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β/19-09-16) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)ι», όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/Οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β/09-08-16) Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)- Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.
 • ΚΥΑ 39200/2057Β/2015 (ΦΕΚ 2057Β/18-09-15) Τροποποίηση της ΚΥΑ 41624/2057/2010.
 • ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 (ΦΕΚ 1495Β/16-07-2015) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37Β/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • ΚΥΑ 52891/2013 (ΦΕΚ 2446Α/30-03-2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρα οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.
 • KYA 41624/2057/E103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά».
 • ΚΥΑ ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (ΦΕΚ 1874Β/12-09-2008) με θέμα την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 ΚΥΑ για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 2006/90/ΕΚ για την 7η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
 • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…».
 • ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916Β/24.12.2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες».
 • Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΒΕΔΑ/53932/1369/16-12-2015 (ΥΠΕΝ 53932/2015) «Εναλλακτική Διαχείριση (συλλογή – μεταφορά, αποθήκευση, διασυνοριακή μεταφορά) αποβλήτων Συσσωρευτών Νικελίου-Μετάλλου (Ni-MH) & Ιόντων Λιθίου (Li-ion) υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων».
 • Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/112353/2946/28-01-2020 (ΥΠΕΝ 112353/2020) «Διευκρινίσεις σχετικά με την διαχείριση και την ταξινόμηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών προερχομένων από υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα».
 • Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210 (ΦΕΚ 922/4-11-19) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)».
 • Ε.Ο.ΑΝ. αρ. πρωτ. οικ. 651/18.06.2012 «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων πώλησης/ αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών».
 • Ε.Ο.ΑΝ. αρ.πρωτ. 4112/26-10-2020 «Ενημέρωση των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) σχετικά με το θέμα των ενσωματωμένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣΣ)».
 • Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
 • Κανονισμός ΕΕ/2016/679 για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο