Μέλη του Συστήματος

Εισαγωγείς συσσωρευτών - Υπόχρεοι

Οι Εισαγωγείς και παραγωγοί συσσωρευτών είναι οι υπόχρεοι των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι παραπάνω πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών που τηρείται από τον πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ (νυν Ε.Ο.ΑΝ.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 και να καταβάλουν στην Re-Battery Α.Ε. μέσα στις συμφωνηθείσες προθεσμίες την οφειλόμενη χρηματική εισφορά για τη συμμετοχή τους και την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας καθορίζονται με συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των δύο μερών.

Συνεργαζόμενοι συλλέκτες

Οι Συλλέκτες αποβλήτων συσσωρευτών μπορούν να συμβληθούν, ως συνεργάτες, με την Re-Battery Α.Ε. υπογράφοντας συμβάσεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας των δύο μερών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπογραφή της σύμβασης υπαγορεύουν οι συλλέκτες:

  1. Να είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου- οξέως.
  2. Να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τη σχετική με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  3. Να διαθέτουν όχημα συλλογής και μεταφοράς συσσωρευτών, το οποίο θα πληροί τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις μεταφοράς χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Οι εκάστοτε οδηγοί του/ των οχημάτων θα είναι κάτοχοι πιστοποιητικών κατά ADR.
  4. Να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε ενδεχόμενο ατύχημα.
  5. Να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν τις ποσότητες χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μόνο από και σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Ε.Α.Ε.Α. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ.

Επιχειρήσεις δευτερογενούς αποθήκευσης συσσωρευτών

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια δευτερογενούς αποθήκευσης συσσωρευτών μπορούν να συμβληθούν με την Re-Battery A.E. υπογράφοντας συμβάσεις που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και το εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Συνεργαζόμενοι ανακυκλωτές συσσωρευτών

Συμβάσεις συνεργασίας με την Re-Battery A.E. μπορούν να υπογράψουν εταιρείες που διαθέτουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι κάτοχοι σε ισχύ όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13588/725/ ΦΕΚ Β 383/2006. Οι λεπτομέρειες συνεργασίας των ανακυκλωτών με την Re-Battery A.E. ορίζονται από τις συμβάσεις.

Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής / Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής & Δευτερογενούς Αποθήκευσης

espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο