Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το κείμενο που ακολουθεί ενσωματώνει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας  του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ReBattery AE. Παρακαλούνται οι συνεργάτες του συστήματος και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεχτικά τους όρους αυτούς.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και ανήκει στην «Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία», με το διακριτικό τίτλο «Re-Battery A.E.» Η αποδοχή των όρων χρήσης θεωρείται ως δεδομένη με την είσοδο και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή συνίσταται στη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία και συμμόρφωση με τους όρους αυτής. Η Re-Battery διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης  όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο ή όταν υπάρξει ανάγκη προσαρμογής σε νέες νομοθετικές διατάξεις.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας  αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Re Battery AE και προστατεύεται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ο διακριτικός τίτλος Re-Battery AE αποτελεί νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ως προς τα δικαιώματα τρίτων συνεργαζόμενων μερών η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Re-Battery AE.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, διέπονται και συμπληρώνονται, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η Re-Battery αποβλέπει στην συνεχή βελτίωση των σχέσεων της με τους συνεργάτες της και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Θα λάβει άμεσα υπόψη κάθε παρατήρηση / ανάγκη συμπλήρωσης ή βελτίωσης που θα της υποβληθεί εγγράφως και αν κριθεί αναγκαίο θα προβεί στην άμεση τροποποίηση / συμπλήρωση/βελτίωση της ιστοσελίδας της.

Η Re-Battery αποβλέπει στη συνεχή ενημέρωση, ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ώστε να παρέχει την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση στους συνεργάτες, επισκέπτες και χρήστες αυτής. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της ιστοσελίδας της και εφαρμόζει τους πλέον ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς  προστασίας του περιεχομένου αυτής.

  1. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες φορέων σχετικών με την ανακύκλωση. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει ως μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των συνεργατών της Re-Battery και των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Re-Battery AE, ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών και όντας υποχρεωμένη να συμβάλλεται με το σύνολο των υπόχρεων στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων –  GDPR). Τα δεδομένα που της παρέχονται είναι τα εκάστοτε απολύτως απαραίτητα και απαιτούμενα από την εν ισχύ νομοθεσία για την επίτευξη της συνεργασίας και του ελέγχου της νόμιμης διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών. Το σύνολο των στοιχείων που της παρέχονται και κάθε σχετική προσωπική πληροφορία προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της ως Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και για την εκ του νόμου εποπτεία της αρμόδιας επιβλέπουσας αρχής. Έχει ορίσει υπευθύνους Προστασίας των δεδομένων και επεξεργασίας, με τους οποίους δύναται να επικοινωνεί κάθε συνεργαζόμενος με αυτή.

Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Re-Battery είναι  υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχετε στην ιστοσελίδα.

  1. Είδη δεδομένων – Λόγοι συλλογής των δεδομένων

5.1 Γενικό πλαίσιο.

Η Re-Battery επεξεργάζεται στοιχεία, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αναλόγως της σχέσης με την ιστοσελίδα της και κυρίως σε δύο περιπτώσεις:

– Όταν είστε συνεργάτης της Re Battery ΑΕ

– Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με email

Η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους μας έγκειται κυρίως στην εκτέλεση σύμβασης, στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων και κυρίως στην ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. κοινοποίηση δεδομένων στους αρμόδιους και επιβλέποντες φορείς).

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που υποχρεούμαστε να εκπληρώσουμε.

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής.

– Διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που υποχρεούμαστε να εκπληρώσουμε.

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, διαθέτουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου, ενώ από τεχνικής πλευράς αξιοποιούμε τις βέλτιστες τεχνικές για την ασφάλεια των δεδομένων.

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν άμεσα και με τη θέλησή τους, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως καθώς ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα, λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Re-Battery, ο server (διαμετακομιστής) καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Ο λόγος καταγραφής της διεύθυνσης IP, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης αφορά τη διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες. Ταυτόχρονα έχουμε έννομη υποχρέωση να τηρούμε τα στοιχεία αυτά, καθώς η προστασία των δεδομένων σας από κακόβουλους χρήστες αποτελεί υποχρέωση της Re-Battery.

5.2. Είδη δεδομένων.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Ειδικότερα:

α) Κατά την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
-Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
-Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
-Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας κατά την πλοήγηση.

β) Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα :
– τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

γ) Κατά τη δημιουργία λογαριασμού ως συνεργαζόμενου συλλέκτη, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
-Επωνυμία
-Διακριτικό Τίτλο
-Διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, e mail.
-Άδεια συλλογής, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης, συμφωνητικό συνεργασίας με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς.

δ) Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ως υπόχρεος Διαχειριστής μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
-Επωνυμία
-Διακριτικό Τίτλο
-Διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, e mail.
-Είδος δραστηριότητας και λογότυπα εμπορικών σημάτων.

  1. Χρήση δεδομένων

Τα δεδομένα που αφορούν τους συνεργάτες-μέλη του συστήματος διατηρούνται σε ισχύ για το διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία και γνωστοποιούνται μόνο στις επιβλέπουσες αρχές (σε όλο το φάσμα της ανακύκλωσης), αν ο νόμος το επιβάλλει ή οι αρχές αιτηθούν σχετικά. Η Re-Battery δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί στη χρήση αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης συνεργασίας θα διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που η Re-Battery οφείλει να διατηρήσει και για το διάστημα που επιβάλλεται αυτό από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή Οικονομικών και τις σχετικές με αυτά δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

Τα δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την διασφάλιση της ασφάλειας του διαδικτύου.

  1. Δικαιώματά σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και το  σκοπό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Re-Battery, μέσω του υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων θα σας παράσχει κάθε απαιτούμενη εξήγηση και αν απαιτείται θα προβεί στην άμεση διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή. Δεν μπορεί να προβεί στη διαγραφή των στοιχείων ή στον περιορισμό της επεξεργασίας αν το αίτημα έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση τήρησης των αρχείων που επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ρόλο της ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή όταν τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί είναι τα απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας, εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR και δεν επιβάλλεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την έννομη σχέση της Re-Battery με τους συνεργάτες αυτής, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  1. Cookies

Η Re-Battery, όπως και η πλειονότητα των ιστοσελίδων χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της. Αξιοποιούμε τις ανωτέρω τεχνολογίες με φειδώ, έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία των δεδομένων σας και την διεκπεραίωση του ρόλου της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπό μας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Η ιστοσελίδα αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

α) Google Analytics: Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της.

β) Κοινωνική δικτύωση: Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο