Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το κείμενο που ακολουθεί ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης (οι «Όροι και Προϋποθέσεις», «οι Όροι») της ιστοσελίδας του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Re–Battery AE («Η Ιστοσελίδα»). Παρακαλούνται οι συνεργάτες του συστήματος και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας («Χρήστης», «Επισκέπτης», «Εσείς») να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους αυτούς. Με την πρόσβαση ή την χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστούν η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Πολιτική Cookies, οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή την χρήση της, υποχρεούσθε να συμμορφώνεσθε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν, και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτική χρήση. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των υπηρεσιών μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@re-battery.gr

Η Ιστοσελίδα ανήκει και υπόκειται στην διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery AE» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118621007000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Ελευσίνας Αττικής, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Σκόρδα 1, με ΑΦΜ 800367740, e-mail: info@re-battery.gr.

 

 1. Αντικείμενο Όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και ανήκει στην «Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία», με το διακριτικό τίτλο «Re-Battery A.E.» Η αποδοχή των όρων χρήσης θεωρείται ως δεδομένη με την είσοδο και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή συνίσταται στη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία και συμμόρφωση με τους όρους αυτής. Η Re-Battery διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης  όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο ή όταν υπάρξει ανάγκη προσαρμογής σε νέες νομοθετικές διατάξεις.

 

 1. Τροποποιήσεις

Η Re-Battery δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της Re-Battery. Η Re-Battery δικαιούται να θεσπίζει ή να αλλάζει κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε στιγμή, γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της Re-Battery.

 

 1. Πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών

Η υποβολή πληροφοριών από εσάς μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται.

Όσον αφορά σε οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς στην Re-Battery μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, δηλώνετε στην Re-Battery ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες και ότι έχετε παράσχει όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις και έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται υπόψη από τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το καθένα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας («Πνευματική ιδιοκτησία») που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της («Περιεχόμενο») είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Re-Battery, των σχετιζόμενων με αυτήν εταιρειών, ή τρίτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από άλλους νόμους, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή στοιχείων της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης («Σήματα») της Re-Battery, ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην Re-Battery το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Re-Battery. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται περί του αντιθέτου στους παρόντες Όρους χρήσης, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Re-Battery ή του αντίστοιχου τρίτου. Με την εξαίρεση όσων ρητά προβλέπονται στο παρόν, η Re-Battery δεν σας παρέχει ρητά ή συνεπαγόμενα δικαιώματα χρήσης των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της Re-Battery ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Re-Battery σας παρέχει μία περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια (α) για την πρόσβαση και τη χρήση μόνο της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των πληροφοριών, μόνο με τον τρόπο που παρουσιάζεται από την Re-Battery, και (β) για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστών της Re-Battery που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα «Συστήματα Re-Battery»), μόνο με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την Re-Battery. Με την εξαίρεση της περιορισμένης αυτής άδειας, η Re-Battery δεν μεταβιβάζει με την άδεια που σας παρέχει για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα κανένα δικαίωμα επί των συστημάτων Re-Battery, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω των Συστημάτων Re-Battery (οι “Πληροφορίες”), του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών, της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ιδιοκτησίας της Re-Battery. Με την εξαίρεση όσων απαιτούνται από το Νόμο και των ρητών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο παρόν, κανένα στοιχείο περιεχομένου ή/και καμία πληροφορία δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε αποσυμπίληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, αναμετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσον, επαναπώληση ή επαναδιανομή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Re-Battery. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε υλοποίηση, πώληση, προσφορά για πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, εισαγωγή, διανομή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν διαθέτετε τη ρητή σχετική άδεια της Re-Battery.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, βάσει των ανωτέρω, δεν δικαιούσθε:

(α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,

(β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή όπως απαιτείται για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας),

(γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,

(δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,

(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων ή

(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας

Περαιτέρω, σας παρέχουμε την περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη επιδεχόμενη υπο-αδειοδότηση και ανακλητή άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα:

(α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει.

(β) Δεν συνεπάγεται έγκριση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,

(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,

(δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες,

(ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις,

(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος και

(ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά, δε, τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 1. Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

(α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας. (β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας. (γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές ή λογισμικό που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την Re-Battery. (δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων (όπως ορίζονται στη συνέχεια). (ε) Ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμες μόνο σε συναλλασσόμενους με την Re-Battery. (στ) Δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Συστημάτων ή των Υπηρεσιών της Re-Battery με τρόπο που, κατά την κρίση της Re-Battery, επιδρά αρνητικά στην απόδοση ή τη λειτουργία των Συστημάτων Re-Battery, των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας ή παρεμβάλλεται στη δυνατότητα εξουσιοδοτημένων χρηστών για πρόσβαση στα Συστήματα Re-Battery, τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα. (ζ) Δεν επιτρέπεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης που να περικλείουν οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο του Περιεχομένου ή των Πληροφοριών, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Re-Battery.

 

 1. Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες φορέων σχετικών με την ανακύκλωση καθώς και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία αυτής. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει ως μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των συνεργατών της Re-Battery  και των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

 1. Εγκυρότητα Ιστοσελίδας – Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρείας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

 1. Τερματισμός

Συμφωνείτε ότι η Re-Battery, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, των συστημάτων της Re-Battery, των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα Re-Battery, τις Πληροφορίες ή τις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Re-Battery δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τα Συστήματα Re-Battery, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

 

 1. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Re-Battery, ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών και όντας υποχρεωμένη να συμβάλλεται με το σύνολο των υπόχρεων στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της, τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων –  GDPR), τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Τα δεδομένα που της παρέχονται είναι τα εκάστοτε απολύτως απαραίτητα και απαιτούμενα από την εν ισχύ νομοθεσία για την επίτευξη της συνεργασίας και του ελέγχου της νόμιμης διαχείρισης του αποβλήτου των συσσωρευτών. Το σύνολο των στοιχείων που της παρέχονται και κάθε σχετική προσωπική πληροφορία προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της ως Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και για την εκ του νόμου εποπτεία της αρμόδιας επιβλέπουσας αρχής.

Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, επίκεντρο του οποίου είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Re-Battery είναι  υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχετε στην ιστοσελίδα.

 

 1. Είδη δεδομένων – Λόγοι συλλογής των δεδομένων

10.1 Γενικό πλαίσιο

Η Re-Battery επεξεργάζεται στοιχεία, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, αναλόγως της σχέσης με την ιστοσελίδα της και κυρίως σε δύο περιπτώσεις:

– Όταν είστε συνεργάτης της Re-Battery ΑΕ

– Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή με email

Η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους μας έγκειται κυρίως στην εκτέλεση σύμβασης, στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων και κυρίως στην ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. κοινοποίηση δεδομένων στους αρμόδιους και επιβλέποντες φορείς).

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που υποχρεούμαστε να εκπληρώσουμε.

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής.

– Διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που υποχρεούμαστε να εκπληρώσουμε.

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, διαθέτουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου, ενώ από τεχνικής πλευράς αξιοποιούμε τις βέλτιστες τεχνικές για την ασφάλεια των δεδομένων.

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν άμεσα και με τη θέλησή τους, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως καθώς ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα, λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Re-Battery, ο server (διαμετακομιστής) καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Ο λόγος καταγραφής της διεύθυνσης IP, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης αφορά τη διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες. Ταυτόχρονα έχουμε έννομη υποχρέωση να τηρούμε τα στοιχεία αυτά, καθώς η προστασία των δεδομένων σας από κακόβουλους χρήστες αποτελεί υποχρέωση της Re-Battery.

10.2. Είδη δεδομένων

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Ειδικότερα:

α) Κατά την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

– Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).

– Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.

– Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας κατά την πλοήγηση.

β) Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα :

– τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

γ) Κατά τη δημιουργία λογαριασμού ως συνεργαζόμενου μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

– Επωνυμία

– Διακριτικό Τίτλο

– Διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, e mail.

– Άδεια συλλογής, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης, συμφωνητικό συνεργασίας με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς.

δ) Κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ως υπόχρεος Διαχειριστής μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

– Επωνυμία

– Διακριτικό Τίτλο

– Διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, στοιχεία επικοινωνίας, e mail.

– Είδος δραστηριότητας και λογότυπα εμπορικών σημάτων.

 

 1. Χρήση δεδομένων

Τα δεδομένα που αφορούν τους συνεργάτες-μέλη του συστήματος διατηρούνται σε ισχύ για το διάστημα που απαιτεί η εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία και γνωστοποιούνται μόνο στις επιβλέπουσες αρχές (σε όλο το φάσμα της ανακύκλωσης), αν ο νόμος το επιβάλλει ή οι αρχές αιτηθούν σχετικά. Η Re-Battery δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί στη χρήση αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης συνεργασίας θα διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που η Re-Battery οφείλει να διατηρήσει και για το διάστημα που επιβάλλεται αυτό από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή Οικονομικών και τις σχετικές με αυτά δημόσιες αρχές και υπηρεσίες.

Τα δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την διασφάλιση της ασφάλειας του διαδικτύου.

 

 1. Δικαιώματά σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και το  σκοπό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Η Re-Battery, μέσω του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων θα σας παράσχει κάθε απαιτούμενη εξήγηση και αν απαιτείται θα προβεί στην άμεση διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή. Δεν μπορεί να προβεί στη διαγραφή των στοιχείων ή στον περιορισμό της επεξεργασίας αν το αίτημα έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση τήρησης των αρχείων που επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ρόλο της ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή όταν τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί είναι τα απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας, εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR και δεν επιβάλλεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την έννομη σχέση της Re-Battery με τους συνεργάτες αυτής, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

 1. Πολιτική Cookies

Η Re-Battery, όπως και η πλειονότητα των ιστοσελίδων χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της. Αξιοποιούμε τις ανωτέρω τεχνολογίες με φειδώ, έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία των δεδομένων σας και την διεκπεραίωση του ρόλου της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπό μας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Η ιστοσελίδα αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:

α) Google Analytics: Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της.

β) Κοινωνική δικτύωση: Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με τα μέσα αυτά.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, διέπονται και συμπληρώνονται, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η Re-Battery αποβλέπει στην συνεχή βελτίωση των σχέσεων της με τους συνεργάτες της και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Θα λάβει άμεσα υπόψη κάθε παρατήρηση / ανάγκη συμπλήρωσης ή βελτίωσης που θα της υποβληθεί εγγράφως και αν κριθεί αναγκαίο θα προβεί στην άμεση τροποποίηση / συμπλήρωση/βελτίωση της ιστοσελίδας της.

Η Re-Battery αποβλέπει στη συνεχή ενημέρωση, ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ώστε να παρέχει την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση στους συνεργάτες, επισκέπτες και χρήστες αυτής. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της ιστοσελίδας της και εφαρμόζει τους πλέον ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς  προστασίας του περιεχομένου αυτής.

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο