ΝΕΑ

Αν η συλλογή επικίνδυνων – για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον – αποβλήτων ήταν πρωτάθλημα, η Κρήτη θα έβγαινε πρώτη στη συλλογή συσσωρευτών μολύβδου σε όλη τη νησιωτική χώρα. Όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery, κατά τα έτη 2014-2018, παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις στις ποσότητες, η Κρήτη ήταν διαρκώς μπροστά.

περισσότερα

Στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι Δήμοι Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας, η Re-Battery  έφερε το .θαύμα της ενέργειας. Τη φετινή εορταστική χριστουγεννιάτικη περίοδο η Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «Re-Battery ΑΕ» συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις των δύο δήμων με την παρουσίαση της θεματικής θεατρικής παράστασης «Το θαύμα της Ενέργειας» που έχει ως στόχο, μέσα από το θεατρικό διάλογο

περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4496/2017 όπως τροποποιεί το Ν. 2939/2001 Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, που εντάσσονται στην Εναλλακτική Διαχείριση (πλην των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).

περισσότερα

Με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος» και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων.

περισσότερα

Περίπου δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων διαπιστώνονται κενά, κυρίως όσον αφορά στην καταγραφή όλων των «παραγωγών αποβλήτων» και στην υποχρέωση υποβολής των ετήσιων εκθέσεων. Στη διάρκεια όμως αυτής της διετίας υπήρξαν και φωτεινές εξαιρέσεις.

περισσότερα

Τα στοιχεία αξιολόγησης του ΣΣΕΔ Re–Battery ΑΕ στη Θεσσαλία Έναν από τους πλέον σημαντικούς τίτλους για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και το σημαντικότερο της ιστορίας της φέρει η Θεσσαλία καθώς ανακηρύχτηκε «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019». Το  βραβείο Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 απονεμήθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό από τον Πρόεδρο της

περισσότερα

Ένα σημαντικό εκσυγχρονιστικό εργαλείο έχει μπει σε λειτουργία με στόχο την πλήρη αποτύπωση της παραγωγής και της διακίνησης των αποβλήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), μια βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων καθώς και

περισσότερα

Η συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος μπορεί να γίνει μόνο από αδειοδοτημένους συλλέκτες. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση μεταφορά και κατάληξη του αποβλήτου αναφέρονται στο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (το Περιβαλλοντικό Δελτίο αποστολής, το οποίο ακολούθως παρατίθεται). Η Re-Battery καταγράφει τα στοιχεία των εντύπων του κάθε συλλέκτη στο πρότυπο λογισμικό σύστημα Ο.Π.Σ., μέσω

περισσότερα