Επισημάνσεις προς τους επαγγελματίες για την ορθή διαχείριση αποβλήτων συσσωρευτών

  • Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους κάδους.
  • Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους Συλλέκτες και να συνοδεύεται από το έντυπο Ε.Α.Ε.Α.
  • Οι πωλήσεις/ αντικαταστάσεις πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων.
  • Οι παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων (συνεργεία, Σημεία συλλογής κλπ.) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων βάση της ΚΥΑ 52891 / ΦΕΚ
  • Οι εισαγωγείς των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Εθνικό μητρώο παραγωγών βάση της Υ.Α. 181504 9/8/2016 και να έχουν σύμβαση με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών.
espa
top