ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 170Α/08-11-2017

περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων στις 9-8-2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2454) (Ε.Μ.Π.Α). + περισσότερα

περισσότερα

Η συμμετοχή της Re-Battery στην Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων». + περισσότερα

περισσότερα
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο