Νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα Πληροφορικής στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμογής τεχνολογιών Πληροφορικής στην ανακύκλωση, για τον περιορισμό της παράνομης διαχείρισης συσσωρευτών μολύβδου προωθεί η Re-Battery. Για τον σκοπό αυτό, η Re.De – Plan A.E. Consultants λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων εξετάζει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής παρακολούθησης και πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων, με στόχο την αναλυτική καταγραφή των κινήσεων και την πιστοποίηση των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικών αδιάβλητων συσκευών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αν και σχεδιάζεται ως γενική εφαρμογή μπορεί να αφορά και σε επικίνδυνα απόβλητα και πιλοτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο απόβλητο των συσσωρευτών.

Συγκεκριμένα με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων και αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, η εφαρμογή θα  συνδεθεί με το πρότυπο ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα  «Ο.Π.Σ.  Re-Battery»  προκειμένου να συμβάλει στα εξής:

  1. Υπολογισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Μεταφοράς Αποβλήτων Συσσωρευτών, δηλαδή της μέσης χιλιομετρικής απόστασης ανά τόνο αποβλήτων που καταγράφεται στις δραστηριότητες που παρακολουθεί η Re – Battery A.E., προκειμένου να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα που αφορούν:

– Στους πρόσθετους ρύπους (CO2) και στο κόστος που προκαλεί ο «μέσος» τόνος αποβλήτων συσσωρευτών για τη μεταφορά του από το σημείο Συλλογής στον Ανακυκλωτή.

– Στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Αρχής της Εγγύτητας.

  1. Ψηφιακή καταγραφή διαδρομής (ιχνηλάτηση) αποβλήτου από τα Σημεία Συλλογής μέχρι τις εγκαταστάσεις δευτερογενούς αποθήκευσης ή/ και της ανακύκλωσης.
  2. Παραγωγή Ειδικού Λογισμικού Γεωαναφοράς των Σημείων Συλλογής σε περιβάλλον GIS, με στόχο την κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Σημείων Συλλογής.

Στο πλαίσιο αυτό,  η Re.De-Plan AE είχε υποβάλλει στις 05/07/2016 πρόταση επενδυτικού σχεδίου κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος «Αναβάθμιση ΠΜ-ΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΕΠΑνΕΚ» από πόρους του ΣΕΣ 2014-2020.

Στόχος είναι η ανάπτυξη δέσμης υπηρεσιών στον τομέα των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και των επιχειρήσεων που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα στο πλαίσιο εγκατάστασης εργασιών ιχνηλάτησης των επικινδύνων αποβλήτων που βαίνουν προς περιβαλλοντική διαχείριση.

Ειδικότερα το Επιχειρηματικό Σχέδιο αφορά στην υλοποίηση μιας πλατφόρμας που θα στηρίζεται σε μια καινοτόμα εφαρμογή για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων με ενσωματωμένο σύστημα GIS και θα απευθύνεται σε συστήματα διαχείρισης και σε επιχειρήσεις.

Share
espa
top