«Ο.Π.Σ. Re-Battery»: Το μεγάλο «μάτι» της ανακύκλωσης μπαταριών

Ένα πρότυπο ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα – το «Ο.Π.Σ.  Re-Battery» – αποτελεί  το μεγάλο «μάτι» ελέγχου και αξιόπιστης καταγραφής στην ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου. Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος περνούν όλες οι διεργασίες διαχείρισης του αποβλήτου από τη Re-Battery Α.Ε.

Χρησιμοποιείται για την καταγραφή, την εποπτεία και την παρακολούθηση της πορείας του επικίνδυνου αποβλήτου, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαχείρισή του, να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αναμορφώνουν όποτε χρειάζεται τη στρατηγική της Re – Battery.

Το ΟΠΣ  εξασφαλίζει, την ποσοτικοποίηση των δεδομένων  και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, τον έλεγχο των δεικτών απόδοσης, την τήρηση των κανόνων διαφάνειας, την άμεση ενημέρωση των οργάνων της πολιτείας καθώς και την εστιασμένη στοχοθεσία και την ανάπτυξη στρατηγικής για το μέλλον.

Από το 2012 έως και σήμερα, το «Ο.Π.Σ.-Re-Battery» έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις και επεκτάσεις /αναβαθμίσεις, οι οποίες επεβλήθησαν από πραγματικές ανάγκες ή υπεδείχθησαν από τον υπηρεσιακό μηχανισμό και τους συνεργαζόμενους της Re – Battery. Η σημερινή του εξελιγμένη έκδοση επιτυγχάνει;

  • Αυτόματη καταγραφή όλων των εμπλεκομένων συνεργατών, μέσω καταλλήλων εσωτερικών «Μητρώων»
  • Ετήσια εξέλιξη του μητρώου σημείων συλλογής ανά γεωγραφική περιφέρεια
  • Αυτόματη ανάλυση – ομαδοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων ανά συμμετέχοντα (συλλέκτη, ανακυκλωτή, κ.λπ.)
  • Αυτόματο υπολογισμό ποσοτήτων που εισφέρονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσσωρευτών κάθε γεωγραφικής Περιφέρειας της Ελλάδας (Δήμοι Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Επικράτειας) ανά μήνα, ανά συλλέκτη, ανά ανακυκλωτή, ανά σημείο συλλογής
  • Αυτόματο υπολογισμό ποσοτήτων που εισφέρονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσσωρευτών κάθε κατηγορίας δραστηριότητας καδούχου ανά μήνα και ανά γεωγραφική περιφέρεια
  • Αυτόματη ανάδειξη (ALARM) όλων των αποκλίσεων που τυχόν παρατηρούνται στα έγγραφα των Ε.A.E.A., όπως: Λήξη Συμβάσεων συνεργασίας, Έλεγχος ADR (σε ισχύ), Υπέρβαση βάρους ή χρόνου, λήξης άδειας συλλογής συλλέκτη, λήξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου συλλέκτη, λήξη συνεργασίας συλλέκτη με Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς, κ.λπ.
  • Αυτόματη καταγραφή συχνότητας επίσκεψης /ποσότητες ανά κατηγορία σημείου συλλογής
  • Αυτόματη καταγραφή δραστηριότητας ανά συλλέκτη/ όχημα / οδηγό / περιοχή
  • Αυτόματη καταγραφή παραλαβής ποσοτήτων ανά ανακυκλωτή / σημείο δευτερογενούς αποθήκευσης

Επίσης, με το πρότυπο ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα επιτυγχάνεται η αυτόματη έκδοση ετήσιων αποτελεσμάτων αξιολόγησης ανά συλλέκτη.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο