HMA: Τι ισχύει για την καταγραφή των αποβλήτων

Δείτε εδώ: Ανδρέας Μπιλάλης:  Ο «Ρομπέν» του δημοσίου που πέτυχε ρεκόρ εγγραφών στο Μητρώο Αποβλήτων

Με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος» και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ποινικής προστασίας του καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων.

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

Αρχεία αποβλήτων

Με τις διατάξεις του ανωτέρου νόμου στις δραστηριότητες παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του νόμου που  προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, επιβάλλονται πρόστιμα που σε ποσοστό 40% επί του περιέρχεται στο Δημόσιο το υπόλοιπο 60% θα διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου

Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που και γενικά  παραγωγοί επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ), καθώς και  εταιρείες που συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, υποχρεούνται στην σύνταξη και τήρηση χρονολογικών αρχείων με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές.

Τα αρχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα διατηρούνται επί τουλάχιστον τρία έτη. Ωστόσο, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις, που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα έντυπα αναγνώρισης, επί τουλάχιστον δώδεκα μήνες.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Με το  άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), έπαψε πλέον η έντυπη σύνταξη του μητρώου αποβλήτων και καθιερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων .

Το ΗΜΑ δημιουργήθηκε, για λογαριασμό του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

Από εφαρμογής του Ν. 4042/12 υπόχρεοι σύνταξης του εντύπου διαχείρισης αποβλήτων αλλά και μετέπειτα   εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

  • Επιχειρήσεις/ δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ), ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις(ΠΠΔ),
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης ,
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων , ΟΤΑ Α’ βαθμού , Φο.Δ.Σ.Α.

Το  2016 την σύνταξη του ΗΜΑ είχε αναλάβει κάποια ιδιωτική  εταιρία και από το  2017, και πλέον καταργείται η έντυπη υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων  και γίνεται εφεξής αποκλειστικά μέσω του ΗΜΑ όπου παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης της Έκθεσης Αποβλήτων, ώστε να προσκομιστεί και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί από κάποια υπηρεσία. Η υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων γίνεται εφεξής αποκλειστικά μέσω του ΗΜΑ.

 

Πρωτοβουλία της Re –Battery

Με πρωτοβουλία της Re –Battery ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών  πραγματοποιήθηκε 15ήµερη εκπαιδευτική αποστολή 30 στελεχών στην Ιταλία µε θέμα «Οργανωτικές και λειτουργικές υποδομές Κύκλων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανικής χρήσης» όπου συγκατείχαν: Εισαγωγείς, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές, στελέχη των Δ/νσεων Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε Μονάδες Διαχείρισης του Αποβλήτου, Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης και αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και άλλα  σημεία ενδιαφέροντος.

Επίσης διοργάνωσε ημερίδα όπου αναδείχθηκαν και συζητήθηκαν με φορείς του χώρου της ανακύκλωσης και του ΥΠΕΚΑ οι εμπειρίες  που κατεγράφησαν στην εκπαιδευτική αποστολή της Re-Battery ΑΕ.

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ που διοργάνωσε στην Ιταλία η Re-Battery με θέμα: «Οργανωτικές και λειτουργικές υποδομές Κύκλων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιομηχανικής χρήσης»

Πηγή: http://ecopress.gr/?p=15352

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο