Η ταυτότητα του ρεύματος αποβλήτων συσσωρευτών

Σε πέντε βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους σε οχήματα και ειδικές εγκαταστάσεις  και ταυτοχρόνως σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη χωρητικότητα τους κατατάσσονται οι συσσωρευτές μολύβδου οξέος, που διαχειρίζεται ως απόβλητο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, το Πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Re – Battery A.E διασφαλίζοντας την αλυσίδα της ανακύκλωσης, την υγιή επιχειρηματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά το διαχειριζόμενο Ρεύμα Αποβλήτων η Re – Battery A.E. είναι Πανελλαδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας, κατά την έννοια, τους ορισμούς του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1625/11.10.2010) και των βάσει αυτών εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων.
Το είδος των Συσσωρευτών που διαχειρίζεται το Σύστημα είναι Συσσωρευτές Μολύβδου που περιέχουν ηλεκτρολύτες και ταξινομούνται ανάλογα με την χρήση τους αλλά και βάσει της χωρητικότητας τους.

Οι συσσωρευτές μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής, ανάλογα με τη χρήση τους:

  • Συσσωρευτές εκκίνησης (οχημάτων, μοτοσικλετών, αγροτικού εξοπλισμού, σκαφών θαλάσσης)
  • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένοι (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
  • Συσσωρευτές έλξης (βιομηχανικά κλάρκ, μεταφοράς κ.α.)
  • Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.α.)
  • Συσσωρευτές ως μέρος εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών (ιατρικές συσκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός κ.α.)

Χρησιμοποιούνται, κυρίως λόγω της υψηλής τους αντοχής, σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, οι παραπάνω συσσωρευτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν  ως εξής:

  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Ah <30 χρησιμοποιούνται συνήθως σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος αγροτικό εξοπλισμό, σε ειδικές εγκαταστάσεις ως στατικοί συσσωρευτές, σε ιατρικές εγκαταστάσεις και alarm
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας μεταξύ 30 < Ah < 90 χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης ισχύος εξοπλισμό και
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας 90 < Ah < 220 χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, στατικοί συσσωρευτές καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Ah >220 Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία.

Το απόβλητο συσσωρευτών μολύβδου οξέως, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, έχει κωδικό 16 06 01* (* υποδηλώνει ότι είναι επικίνδυνο ή εν δυνάμει επικίνδυνο απόβλητο) και ανήκει στην Κλάση 8 ως διαβρωτικό υλικό. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου ταξινομούνται με τον χαρακτηριστικό αριθμό UN 2794: μπαταρίες υγρές γεμισμένες με οξύ, ηλεκτρικής συσσώρευσης.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο