Πρότυπο λογισμικό «στηρίζει» την ανακύκλωση μεγάλων μπαταριών

Με πρότυπο λογισμικό προχωρά η ανακύκλωση μεγάλων μπαταριών στην Ελλάδα. Διότι δεν αρκεί να συλλέγει κανείς συσσωρευτές που περιέχουν επικίνδυνο μόλυβδο για να τους …αναγεννήσει. Πρέπει η όλη διαδικασία να αποτυπώνεται, να εποπτεύεται, να παρακολουθείται, σε όλα τα στάδια, και τελικώς να αξιολογείται. Έτσι, τα όποια λάθη διορθώνονται εγκαίρως και το πιο σημαντικό δεν επαναλαμβάνονται. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Λογισμικό (ΟΠΣ) της Re-Battery– ενός Πανελλαδικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας – βοηθά στην εύκολη και άμεση εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων.

Ειδικότερα, η λειτουργία του, μεταξύ άλλων, βοηθά στην ανάπτυξη στρατηγικής και στην τήρηση των κανόνων διαφάνειας, επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των οργάνων της πολιτείας και εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, ενώ επιτυγχάνεται και ο έλεγχος των δεικτών απόδοσης.

Η λειτουργία του Λογισμικού ξεκίνησε το 2012,  παρότι η υποχρέωση της Re-Battery,  βάσει των δεσμεύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) θα έπρεπε να εκπληρωθεί πολύ αργότερα, το 2015, οπότε το Σύστημα θα είχε αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο. Θεωρήθηκε όμως απαραίτητο για λόγους ορθής και ολοκληρωμένης λειτουργίας του συστήματος, να ξεκινήσει νωρίτερα.

Έκτοτε, από το 2012 και έως σήμερα, το «Ο.Π.Σ.-Re-Battery» έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις και επεκτάσεις, οι οποίες επεβλήθησαν από πραγματικές ανάγκες ή υπεδείχθησαν από τον υπηρεσιακό μηχανισμό και τους συνεργαζόμενους της Re – Battery A.E.

Έτσι, σήμερα επιτυγχάνει την αυτόματη καταγραφή όλων των εμπλεκομένων συνεργατών, μέσω καταλλήλων εσωτερικών «Μητρώων», την ετήσια εξέλιξη του μητρώου σημείων συλλογής ανά γεωγραφική περιφέρεια, τον αυτόματο υπολογισμό ποσοτήτων που εισφέρονται στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσσωρευτών κάθε περιοχής ανά μήνα, ανά συλλέκτη, ανά ανακυκλωτή, ανά σημείο συλλογής, αυτόματη ανάδειξη (ALARM) όλων των αποκλίσεων που τυχόν παρατηρούνται σε έγγραφα κλπ. Εξασφαλίζεται, ακόμη, αυτόματη καταγραφή και έλεγχος όλου του συστήματος συλλογής. Δηλαδή έλεγχος της συχνότητας επίσκεψης και ποσότητες ανά κατηγορία σημείου συλλογής, καταγραφή δραστηριότητας ανά συλλέκτη/ όχημα / οδηγό / περιοχή αλλά και της παραλαβής ποσοτήτων ανά ανακυκλωτή ή σημείο δευτερογενούς Αποθήκευσης.

Με βάση το σταθερό πλέον επίπεδο ανάπτυξης της Re – Battery A.E. και κυρίως για την επίτευξη του στόχου περιορισμού της παράνομης διαχείρισης του αποβλήτου, η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη του «Ο.Π.Σ.».

Για τον σκοπό αυτό, η Re-Battery εξετάζει την περίπτωση να προβεί στην ανάπτυξη μιας

εφαρμογής παρακολούθησης και πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων.  Η συγκεκριμένη εφαρμογή αν και σχεδιάζεται ως γενική εφαρμογή μπορεί να αφορά και σε επικίνδυνα απόβλητα και πιλοτικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο απόβλητο των συσσωρευτών.

Τι διαχειρίζεται η Re – Battery A.E.

Το είδος των συσσωρευτών που διαχειρίζεται το Σύστημα είναι συσσωρευτές μολύβδου που περιέχουν ηλεκτρολύτες και ταξινομούνται ανάλογα με την χρήση τους και βάσει της χωρητικότητας τους.

Ανάλογα με τη χρήση τους ταξινομούνται, ως εξής:

  • εκκίνησης (οχημάτων, μοτοσικλετών, αγροτικού εξοπλισμού, σκαφών θαλάσσης)
  • ερμητικά κλεισμένοι (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
  • έλξης (βιομηχανικά κλάρκ, μεταφοράς κ.α.)
  • στατικοί (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων κ.α.)
  • ως μέρος εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών (ιατρικές συσκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός κ.α.)

Ανάλογα της χωρητικότητας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Ah<30 χρησιμοποιούνται συνήθως σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος αγροτικό εξοπλισμό, σε ειδικές εγκαταστάσεις ως στατικοί συσσωρευτές, σε ιατρικές εγκαταστάσεις και alarm
  • Μεταξύ 30 <Ah< 90 χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτέςεκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης ισχύος εξοπλισμό και
  • Μεταξύ 90 <Ah< 220 χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτέςεκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, στατικοί συσσωρευτές καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Ah>220 στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία.

Το απόβλητο συσσωρευτών μολύβδου οξέως, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, είναι επικίνδυνο και αποτελεί διαβρωτικό υλικό. Η εγκατάλειψή τους στο περιβάλλον έχει σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και κατά συνέπεια στη δημόσια υγεία.

Ο μόλυβδος και οι  ενώσεις μολύβδου έχουν ενοχοποιηθεί για υποβάθμιση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, για σοβαρές επιπτώσεις στην αναπαραγωγική διαδικασία και έχει συνδεθεί με προβλήματα υπογονιμότητας σε υδρόβιους οργανισμούς και σε θηλαστικά.

Share
espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο