Συλλέκτης επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος: Αποστολή ευθύνης!

Η συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος μπορεί να γίνει μόνο από αδειοδοτημένους συλλέκτες. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση μεταφορά και κατάληξη του αποβλήτου αναφέρονται στο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (το Περιβαλλοντικό Δελτίο αποστολής, το οποίο ακολούθως παρατίθεται).

Η Re-Battery καταγράφει τα στοιχεία των εντύπων του κάθε συλλέκτη στο πρότυπο λογισμικό σύστημα Ο.Π.Σ., μέσω του οποίου επισημαίνονται οι τυχόν παρατυπίες,  όπως υπερφόρτωση οχήματος, καθυστέρηση παράδοσης αποβλήτου, χρήση οδηγού με ληγμένο ADR, μη ισχύς ασφαλιστηρίου, λήξη άδειας συλλογής, λήξη ιδιωτικού συμφωνητικού.

Η συλλογή του αποβλήτου πρέπει να γίνεται από νόμιμα σημεία και η παράδοση του, επίσης, σε νόμιμα σημεία ανακύκλωσης ή δευτερογενούς αποθήκευσης.

Εγκύκλιος

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), τα σημεία συλλογής δεν χρειάζεται να είναι συμβεβλημένα με Σύστημα. Για τα σημεία παράδοσης του αποβλήτου, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και δευτερογενούς αποθήκευσης, σε αντίθεση με τα σημεία συλλογής, η σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με ΣΣΕΔ είναι απαραίτητη. Για όσες από αυτές τις εγκαταστάσεις είναι συμβεβλημένες με την Re-Battery, ελέγχεται η ισχύς της άδειάς τους, των περιβαλλοντικών τους όρων ή των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων καθώς και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Η Re – Battery Α.Ε. προσπαθεί, είτε με καθημερινή επικοινωνία, είτε με την αποστολή επιστολών, να ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις Σημείων Συλλογής για την σωστή επιλογή του Συλλέκτη (αρχή της εγγύτητας) με την γνωστοποίηση των Συλλεκτών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, ώστε να  διευκολύνει τόσο τα σημεία συλλογής  όσο και τον συλλέκτη.

Έκδοση Άδειας

Ποια είναι η διαδικασία για έκδοση Άδειας συλλογής & μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος;

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ Ι: Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, Τμήμα Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων για άδεια πανελλαδικής εμβέλειας ή στην αντίστοιχη διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας για περιφερειακή άδεια. Απαιτούμενα έγγραφα: μελέτη οργάνωσης εργασιών συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος, ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και την απόδειξη κατάθεσης 300 ευρώ σε λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου.
  • ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Σύστημα της Re – Battery Α.Ε. Απαιτούμενα έγγραφα: άδειας συλλογής,  ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης,  ADR διπλώματα των οδηγών, άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν με την ανάλογη σήμανση (για μεταφορά αποβλήτων συσσωρευτών) από το Υπουργείο Μεταφορών καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό με σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς.
  • ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Υποβολή αίτησης για την έκδοση κωδικού και αρίθμησης εντύπων αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων (ΕΑΕΑ). Απαιτούμενα έγγραφα: άδεια συλλογής, σύμβαση συνεργασίας με το ΣΕΔ και τα έγγραφα που αναφέρονται στο στάδιο ΙΙ Μόλις πάρει κωδικό και αρίθμηση και αφού τυπώσει τα έντυπα ΕΑΕΑ  μπορεί να αρχίσει την δραστηριότητα του ως συλλέκτης
Share
espa
top