Οι παρατηρήσεις της Re.De-Plan ΑΕ στρατηγικό σύμβουλο ανάπτυξης του ΣΕΔ Re-Battrery AE στην Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση επι του σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων»

 

Άρθρο 3 Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Άρθρο 21 Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης (Περ. δ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Άρθρο 53 Καταχώριση – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

espa
top Μετάβαση στο περιεχόμενο